Odemykání skrytého potenciálu

Talent Development

Náš
proces

V oblasti talent Development podporujeme naše klienty při identifikaci, stabilizaci a rozvoji potenciálu stávajících i budoucích zaměstnanců. Naše Onboarding programy a poradenství  umožní novým zaměstnancům kvalitní a efektivní start ve vaší společnosti. 

Identifikujeme jejich specifické dovednosti, vlastnosti a potřeby prostřednictvím manažerské diagnostiky a analýzy potenciálu. Pomáháme tak maximálně využít silných stránek nově přijatých členů týmu.

Díky cílenému koučingu se zaměřujeme na specifické oblasti rozvoje a pomáháme tak našim klientů v oblastech retence zaměstnanců, efektivní delegování úkolů a pracovních rolí stejně tak i v oblasti plánování kariéry a nástupnictví

MANAŽERSKÁ
DIAGNOSTIKA

Naše manažerská diagnostika podporuje nejdůležitější personální rozhodnutí našich klientů a pomáhá jim vybrat správné osobnosti na klíčové pozice

Vyhodnocení budoucích požadovaných manažerských kompetencí,  flexibilita zaměstnance a připravenost na změnu je rozhodující; např. zejména v průběhu post-merger integrace a širokospektrálních organizačních změn.

Znalosti a řízení silných, slabých a personálních specifických stránek zaměstnance umožňuje vytvoření týmů s doplňujícími se dovednostmi a schopnostmi, zajišťující trvalou, efektivní spolupráci týmů a divizí v proměnlivém tržním prostředí 

ANALÝZA POTENCIÁLU

Prognóza budoucího vývojového potenciálu zaměstnance umožňuje rozhodování relevantní pro jeho / její vhodnost z hlediska definovaného úkolu nebo prostředí. Poskytuje větší jasnost, pokud jde o jednotlivé kariérní kroky a cesty. Identifikace a podpora rozvoje skrytých talentů vede k trvalé motivaci a odhodlání výkonných umělců a potenciálních výkonných umělců, pomáhá optimalizovat struktury týmu a zajišťuje účinné plánování nástupnictví.

PERSONÁLNĚ ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ A ŘÍZENÍ ZMĚNY

Poskytujeme jak poradenství v otázkách strategických, jako jsou organizace firmy a její rozhodovací pravomoci a procesy, strategie rozvoje lidského potenciálu jako součást podnikatelského plánu, tak i poradenství při realizaci na míru vytvořených řešení kritických procesů řízení lidí. Další oblasti, ve kterých TANDEM PERSONNEL SERVICES ® poskytuje poradenské služby, jsou řízení náborových činností, definování pracovních míst, resp. pomoc při stanovení kompetencí pracovních míst, definování osobnostních předpokladů pracovníků, cílené řízení jakosti, plánování rozvoje znalostí a definování rozvojových programů včetně Plánování rozvoje kariéry, 

Řízení změny (Change Management)-pro realizaci zásadních změn ve Vaší společnosti Vám připravíme tzv. Change Management Plan, tak, aby změna byla vhodně řízena, aby nebylo zničeno to co ve Vaší společnosti dobře funguje.

Restrukturalizace HR – navrhneme pro Vaši společnost „ideální model” HR procesů včetně účinných implementačních opatření a realistického časového harmonogramu. Společně s Vámi „model“ implementujeme do Vaší společnosti.

INTERNÍ KOMUNIKACE

Připravíme, realizujeme a vyhodnotíme pro Vaši společnost průzkum interní komunikace. Na základě výsledků pak navrhneme plán účinných opatření.

ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI TÝMŮ

Na základě analýzy výkonnosti Vašich týmů, navrhneme účinná opatření k dosažení požadované úrovně a pomůžeme Vám je realizovat.

MANAGEMENT ASSESSMENT & ORGANIZACE ASSESSMENT CENTER

Assessment Centra poskytují našim klientům možnost rychlého, objektivně měřitelného a profesionálně vedeného zhodnocení aktuálního stavu a kvality lidského potenciálu větší skupiny zaměstnanců či kandidátů

Výsledky assessment centra spolehlivě podpoří rozhodování při externích a interních výběrových řízeních, navrhování týmových a individuálních rozvojových plánů, sestavování pracovních týmů a v řadě dalších procesů. Námi prováděná struktura Assessment Centra je navržená na základě nejnovějších metodických poznatků i požadavků a specifik jednotlivých klientů.

Obsahuje multidisciplinární techniky zhodnocení silných a rozvojových stránek účastníků, schopnosti komunikace, vedení lidí, plánování a řešení typových situací.

Management Assessment je vhodné použít při změně vlastnické struktury společnosti, při změně strategie firmy a jejích cílů nebo při reorganizaci společnosti. Také při změně orientace na nové trhy a nové konkurenční prostředí nebo při nastavení či revizi plánů rozvoje zaměstnanců.

Assessment Center (AC) je vhodný při výběru nových zaměstnanců. Development Center (DC) je vhodný při přípravě rozvojových plánů. Každý z nich má svá specifika.

Připravíme AC/DC podle Vašich potřeb, nebo Vám umožníme si jedno vyzkoušet “na nečisto”.

Zajištění definovaných činností v procesu spojování firem

 • Sestavení organizačního / distribučního / prodejního modelu nově vzniklého týmu
 • Zajištění výběru zaměstnanců s požadovaným profilem do nové organizace (vedení výběrových rozhovorů, assessment centra, outplacement, plánování nákladovosti personálních zdrojů oproti definovanému rozpočtu)
 • Zajištění plánu vnitřní komunikace a sestavení motivačního portfolia
 • Zajištění plánu budování a monitorování vnitrofiremní kultury a její změny  

ŘÍZENÍ INDIVIDUÁLNÍ A TÝ‎MOVÉ/FIREMNÍ VÝKONNOSTI

 • Zavedení systému celofiremního řízení výkonnosti zaměstnanců
 • Assessment centra
 • Objektivní vyběr zaměstnanců a sestavení pracovních t‎ymů
 • Proces osobnostního růstu jako forma rozvoje využití lidského potenciálu ve firmě
 • Osobnostní typologie MBTI jako nástroj rozvoje individuální a t‎ymové dynamiky

 

ONLINE NÁSTROJE ROZVOJE A ŘÍZENÍ

Tyto nástroje nejsou pro nás samoúčelné. Používáme je jako doplněk tréninkových a koučovacích programů podle potřeby dané situace a zájmu klienta:

 • test pracovní motivace
 • test řešení konfliktů (Thomas – Killmann)
  test týmových rolí (Belbin)
 • osobnostní typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

COACHING A MENTORING

Nabízíme koučování, abychom našim klientům pomohli zaměřit se na oblasti rozvoje jejich zaměstnanců, vyhnout se nadměrně náročné práci a připravit je na konkrétní nové úkoly a role, jako je první nebo rozšířená odpovědnost vedení.

Koučování pomáhá zaměstnancům zvyšovat jejich individuální odolnost posilováním jejich schopností pro vlastní monitorování a rozvojem účinných strategií pro zvládání konfliktů a stresu. Koučování dále umožňuje zaměstnancům pozitivně se vypořádat se změnami a udržovat si produktivitu a zároveň vést ostatní v bouřlivých dobách.

Koučování (coaching) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kočího (v angl. coach) nebo dostavníku – jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být. 

Mentoring je proces, kdy obvykle zkušenější či starší člověk, který se stará o mladšího a méně zkušeného svěřence (mentee), je mu oporou i rádcem, pomáhá mu lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti. 

ONBOARDING SERVICES

Naše služby v oblasti zapracování a orientace nových zaměstnanců (Onboarding) podporují orientaci a integraci nových zaměstnanců v organizacích našich klientů. Orientační plány na míru, individuální opatření na podporu sociální integrace, řízení vzájemného očekávání a průběžné

komunikace pomáhá zkrátit dobu do produktivity nových zaměstnanců. Snížením tření a konfliktů během fáze orientace je zajištěna jak pracovní spokojenost, tak emoční závazek k nové organizaci a týmu.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Jste na křižovatce Vaší pracovní dráhy? Přemýšlíte o své kariéře? Chtěl/a byste změnit svoji práci / pracovní pozici? Nevíte jaké jsou současné možnosti na trhu? Ideální možnost je obrátit se na svého kariérového poradce, ten Vám pomůže odhalit Váš dosud skrytý potenciál, poradí jak jej využít a pomůže Vám jak se nejlépe “prodat” na trhu práce.
Kontaktujte nás pro úvodní konzultaci ZDARMA – uvidíte, že jste k nám měli přijít již dávno.

Výběrové řízení

Přihlásil/a jste se do výběrového řízení na jehož výsledku Vám velmi záleží? Chcete být řádně připraven/a? Je součástí výběrového řízení Assessment Centrum? Poslal Vás Váš zaměstnavatel do Development Centra a nevíte co máte očekávat?

Životopis

Nedaří se Vám uspokojivě napsat Vaše CV ani motivační dopis? Posíláte svůj životopis do různých společností a nikdo Vás nezve na interview ani Vám neodpovídá? Chcete to změnit?

Změna

Pracoval/a jste dlouho u jednoho zaměstanavatele? Přišel/a jste o zaměstnání? Nikdy jste práci nehledal/a? Hledáte změnu nebo se změny obáváte? Nevíte jak začít? Přijďte se k nám poradit.

Úvodní konzultace zdarma.